Preskočiť na obsah

OÚ KS – Rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2024/009690-014

Zverejnené
12. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 12. júna 2024
Kategória

Zverejnenie rozhodnutia podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie: dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.

Prílohy

Súvisiace dokumenty