Preskočiť na obsah

Úsek obecného úradu

Ing. Svetlana GAJDOVÁ

Prednostka obecného úradu

ocu@poproc.sk 055/4668 171
 • vedie a organizuje prácu obecného úradu
 • vybavovanie žiadostí o rôzne formy aktivačných prác vo vzťahu k ÚPSVaR a vedenie všetkých evidencií  s tým súvisiacich

Kancelária prvého kontaktu

Mgr. Lucia MOLNÁROVÁ

Pracovníčka obecného úradu

kpk@poproc.sk 055/4668 171
 • zabezpečuje prvý kontakt s občanmi, ktorí prichádzajú na obecný úrad
 • podáva prvotné informácie
 • poskytuje občanom tlačivá, ktoré sú potrebné k vybavovaniu ich záležitostí a podáva k nim základné informácie
 • poskytuje občanom vrecia na separovaný zber odpadov
 • vykonáva overovanie podpisov a osvedčovanie listín a vyberá za ne správne poplatky
 • vykonáva služby hlavnej pokladne obce
 • zabezpečuje, eviduje požiadavky občanov na dopravnú službu obecných mechanizmov a preberá úhrady za poskytnutie služieb
 • zhromažďuje žiadanky o prepravu služobným motorovým vozidlom a vedie evidenciu cestovných príkazov
 • eviduje nahlásené poruchy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, následne ich nahlasuje kompetentným zamestnancom obce, sleduje a eviduje lehotu na ich odstránenie
 • poskytuje kopírovacie služby občanom
 • poskytuje občanom informácie o službách obecného úradu
 • vydáva rôzne obecné formuláre, tlačoviny, VZN a iné dokumenty
 • poskytuje služby v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
 • preberá poštu od občanov a niektoré vyplnené formuláre určené na spracovanie iným referátom, resp. úsekom
 • vedie evidencie, ktoré je obec povinná viesť zo zákona
 • pripravuje a zabezpečuje agendu CO a BOZP
 • zabezpečuje hlásenie oznamov v obecnom rozhlase

Osvedčovanie podpisov a listín

sa vykonáva  na Obecnom úrade v úradných hodinách.

Osvedčovanie listín. Listiny sa osvedčujú len v úradnej miestnosti. Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny a preukaz totožnosti osoby (občiansky preukaz alebo pas). Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisu. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste. V tomto prípade je potrebné osvedčenie podpisu dohodnúť osobne alebo telefonicky na t.č. 055/4668 171.

Poplatok: platí sa v hotovosti.

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov
 • ak ide od odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je potrebné odborné posúdenie (mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Sekretariát, podateľňa

Jana JURÍKOVÁ

Sekretariát starostky obce

sekretariat@poproc.sk 055/4668 171
 • zabezpečovanie činnosti podateľne a správy registratúrneho strediska zamestnávateľa
 • vykonáva činnosti súvisiace s prípravou volieb na rôznych úrovniach
 • spracováva podklady pre prípravu projektov a žiadostíReferát sociálnych vecí

Mgr. Zuzana Štochová

Sociálna pracovníčka

socialne@poproc.sk 055/4668 171
 • plní všetky úlohy súvisiace s výkonom kompetencií obce na úseku poskytovania sociálnych služieb, a to v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Sociálna služba sa poskytuje občanovi na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie vydáva občanovi obec, resp. mesto, mestská časť, v ktorej má občan trvalý pobyt.
Občania s trvalým pobytom na území obce Poproč podávajú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, prílohou ktorej je Lekársky nález, na Obecný úrad v Poproči., Školská ulica č. 2, 044 24.

Sociálny pracovník je pre verejnosť k dispozícii dňa:

 • streda v čase od 8.00-12.00 hod. – 12.30-17.30 hod.


Referát správy daní a poplatkov a evidencie obyvateľstva

 • vykonáva všetky činnosti súvisiace s vedením evidencie obyvateľstva a s prípravou volieb na rôznych úrovniach
 • vykonáva všetky činnosti súvisiace so správou daní a poplatkov vrátane vymáhania nedoplatkov
 • vypracovávanie charakteristík na požiadanie rôznych orgánov a organizácií
 • vybavovanie a potvrdzovanie rôznych tlačív pre potreby sociálne, súdne a iné

Prihlásenie k trvalému pobytu

Doklady a údaje potrebné k hláseniu trvalého pobytu:

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo cestovný doklad SR, prípadne osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov (ak nemá občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ani cestovný doklad SR)
 • rodný list dieťaťa – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR (Osobitná matrika MV SR)
 • potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov (v prípade, že sa nejedná o vlastníka budovy)

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti:

 • občan poskytne nasledovné údaje – identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo LV

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok 5,00 €.

Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa.

Zrušenie trvalého pobytu

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti. Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností nie starší ako 3mesiace.

Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt po návrate zo zahraničia

Občan je povinný predložiť ohlasovni: doklad totožnosti – platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti a písomné Potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

Odsťahovanie do zahraničia

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň aj dňom skončenia pobytu. Občan podpíše odhlasovací lístok z trvalého pobytu a odovzdá občiansky preukaz ohlasovni, ktorá zabezpečí jeho bezodkladné odovzdanie Policajnému zboru.

Prihlásenie k prechodnému pobytu

Doklady a údaje potrebné k hláseniu prechodného pobytu:

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz)
 • ak hlási prechodný pobyt občan trvalo žijúci v zahraničí, predkladá cestovný pas SR
 • rodný list dieťaťa – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR (Osobitná matrika SR)

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti:

 • občan poskytne nasledovné údaje – identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo LV

Občan predloží potvrdenie o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

Prihlásenie psa do evidencie psov v obci

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Predmetom dane za psa sa stáva dovŕšením veku 6 mesiacov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Pri prihlásení psa do evidencie psov vyplní občan Priznanie k dani za psa

Obec mu vydá evidenčnú známku psa, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa.

Z evidencie psov odhlási občan psa v lehote do 30 dní odo dňa, kedy prestal byť predmetom dane z dôvodu úhynu, darovania, straty a pod. Pri odhlasovaní vyplní občan Čestné prehlásenie o ukončení daňovej povinnosti za psa a vráti obci evidenčnú známku psa.

Nadobudnutie nehnuteľnosti v obci, predaj nehnuteľnosti

Ak občan nadobudne v obci nehnuteľnosť kúpou, zdedením, vydražením, je povinný splniť svoju oznamovaciu povinnosť v lehote do 30 dní, osobne sa dostaviť na obecný úrad s preukazujúcim dokladom o vlastníckom vzťahu k nehnuteľnosti a vyplniť Priznanie k dani z nehnuteľností.

Aj pri predaji nehnuteľnosti má vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti oznamovaciu povinnosť v lehote do 30 dní, kedy písomnou formou (stačí aj e-mailom) oznámi správcovi dane ukončenie daňovej povinnosti k predmetnej nehnuteľnosti.

Referát ekonomických činností, PAM a matrika

Ladislava ŠESTÁKOVÁ

matrika@poproc.sk 055/4668 171
 • vedenie účtovníctva
 • účtovné vedenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane odpisov
 • príprava podkladov a zostavovanie návrhov rozpočtu obce a jeho zmien
 • vypracovanie monitorovacích správ k plnenie programového rozpočtu obce
 • spracovanie nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov vrátane ich evidencie
 • vedenie evidencie zmlúv uzatvorených obcou
 • vykonávanie všetkých činností súvisiacich s vedením matrík
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy