Preskočiť na obsah

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Poproč – sp.zn. OcU-I-38/2024 – žiadatelia: Karol Lukács, Mária Lukácsová

Zverejnené
19. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. júna 2024
Kategória

Predmet predaja:

Parcela reg. C č. 1452/1, konkrétne:

  • Diel 1 vo výmere 107 m2 podľa Geometrického plánu č. M-17/2024 zo dňa 01.04.2024, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel obce v podiele 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč, okres Košice – okolie, ktorý bude pričlenený  k parcele č. 1452/5 a
  • Diel 2 vo výmere 38 m2, podľa Geometrického plánu č. M-17/2024 zo dňa 01.04.2024, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel obce v podiele 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč, okres Košice – okolie, ktorý bude pričlenený k parcele č. 1452/13,

V prospech:

  • Karol Lukács, nar. 09.09.1947 a Mária Lukácsová r. Selešová, nar. 13.05.1949, obaja bytom Gelnická 908/71, 040 11  Košice – Pereš.

Za cenu:

  • najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom, ktorý v deň schválenia prevodu vlastníctva majetku nie je starší ako deväť mesiacov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • prevodom vlastníctva majetku obce sa prispeje k jeho účelnejšiemu využitiu a usporiadaniu vlastníctva v nadväznosti na jeho výmeru, tvar, polohu, využívanie a možnosť využívania.

Prílohy

Súvisiace dokumenty