Preskočiť na obsah

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Poproč – sp.zn. OcU-I-189/2024 – žiadateľ: Ing. Viktor Gajdo

Zverejnené
19. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. júna 2024
Kategória

Predmet predaja:

parcela reg. E č. 4029/5 vo výmere 113 m2 druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel obce 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie: Poproč, okres Košice – okolie

V prospech:

  • Ing. Viktor Gajdo, nar. 18.09.1980, bytom Družstevná 687/22, 044 24  Poproč.

Za cenu:

  • najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom, ktorý v deň schválenia prevodu vlastníctva majetku nie je starší ako deväť mesiacov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • prevodom vlastníctva majetku obce sa prispeje k jeho účelnejšiemu využitiu a usporiadaniu vlastníctva v nadväznosti na jeho výmeru, tvar, polohu, využívanie a možnosť využívania.

Prílohy

Súvisiace dokumenty