Preskočiť na obsah

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce – parcela reg. C č. 1452/12

Zverejnené
10. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. apríla 2024
Kategória

Predmet predaja:

  • parcela reg. C č. 1452/12 oddelená geometrickým plánom č. M-37/2023 zo dňa 12.10.2023 z parcely č. 1452/1, vo výmere 326 m2, druh stavby: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel obce v podiele 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč, okres Košice – okolie.
    V prospech:
  • Jaroslav Petráš, bytom Rosná 1513/5, 040 01 Košice.
    Za cenu:
  • najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom, ktorý v deň schválenia prevodu vlastníctva majetku nie je starší ako deväť mesiacov.
    Dôvod hodný osobitného zreteľa:
  • prevodom vlastníctva majetku obce sa prispeje k jeho účelnejšiemu využitiu a usporiadaniu vlastníctva v nadväznosti na jeho výmeru, tvar, polohu, využívanie a možnosť využívania.

Prílohy