Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o stanovení správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Poproč

Zverejnené
4. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. apríla 2024 − 3. mája 2024
Kategória

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia a to:

1. písomne – na adresu Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč;

2. elektronicky – na adresu podatelna@poproc.sk;

3. elektronickým podaním, doručeným do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): pondelok 15.04.2024

Prílohy