Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou Poproč