Preskočiť na obsah

Zavedenie kariet na zberný dvor

Zverejnené 8.7.2024.

Kategória

Vážení občania,

Zavedenie vstupových odpadových kariet na zberný dvor je ďalším krokom k efektívnejšej prevádzke zberného dvora – dôjde k redukcii administratívy a obsluhy na zbernom dvore, zároveň dôjde k zlepšeniu evidencie odovzdaného odpadu, ktorý bude zároveň priraďovaný k príslušnej domácnosti.

Ďalším krokom bude poskytovanie priebežných výkazov o vyprodukovanom množstve odpadov za domácnosť, ktoré budete môcť získať na základe vyplnenia formulára pre zber údajov z odpadového systéme, ktorý bude zverejnený na web stránke obce začiatkom mesiaca august.

Obec, takto získané údaje bude vyhodnocovať s cieľom zavedenia množstvového zberu odpadov v obci.