Preskočiť na obsah

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce

Zverejnené 10.4.2024.

Kategória

Obec Poproč vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce (budova s pozemkom na ul. Kostolnej č. 30 – „Ekatex“):

Identifikácia nehnuteľného majetku:

  • Budova so súpisným číslom 743 postavená na parcele registra C č. 16/2 na ul. Kostolnej, druh stavby: Iná budova, list vlastníctva: 1190, katastrálne územie Poproč, obec: Poproč, okres: Košice – okolie, spoluvlastnícky podiel obce 1/1.
  • Parcela registra C č. 16/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2, list vlastníctva: 1190, katastrálne územie Poproč, obec: Poproč, okres: Košice – okolie, spoluvlastnícky podiel obce 1/1.
  • Parcela registra C č. 16/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2, list vlastníctva: 1190, katastrálne územie Poproč, obec: Poproč, okres: Košice – okolie, spoluvlastnícky podiel obce 1/1.

Obhliadka odpredávaného objektu je možná po dohode na tel. čísle 0907 950 728.

Minimálna kúpna cena: 46 000 €.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 31.05.2024 o 12:00 hod.

Zámer prevodu schválený Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2024, podmienky obchodnej verejnej súťaže schválené Uznesením č. 26/2024 zo dňa 26.03.2024.

Kompletné podmienky obchodnej verejnej súťaže: