Preskočiť na obsah

Úsek obecných služieb

Vedúci úseku obecných služieb:

Martin Sopko

Adresa: Oľšavská 24, 044 24 Poproč

Mobil: 0905 030 136

Tel. č.: 055/ 4664 511

E-mail:  obecnesluzby@poproc.sk

Úradné hodiny

 • zabezpečovanie agendy spojenej so správou a údržbou budov, hnuteľného majetku  a nehnuteľného majetku  v budovách: obecné služby,  dom smútku, požiarna zbrojnica, budova na ulici Kostolnej č. 30,
 • zabezpečovanie údržby a opráv v budovách: obecné služby, dom smútku, obecný  úrad, kultúrny dom, zdravotné stredisko, , budova požiarnej zbrojnice, budova na ulici Kostolnej č. 30,
 • merania a bilancie spotreby energií  ( plyn, elektrina) a vody v budovách: obecné služby, dom smútku, požiarna zbrojnica, budova na ulici Kostolnej č. 30,  navrhovanie opatrení na ich racionálne využívanie
 • zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov
 • organizovanie a zabezpečovanie  služieb pri údržbe verejnej zelene, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií
 • komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov
 • zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel
 • koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce pri všetkých verejnoprospešných činnostiach v obci
 • zabezpečovanie práce na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni obce
 • zabezpečovanie prác súvisiacich s prevádzkou ČOV a obecnej kanalizácie, obecného kompostoviska
 • správa cintorína

Zberný dvor

• je určený pre zber odpadkov všetkého druhu (aj nebezpečný odpad) okrem azbestu

• drobný stavebný odpad je spoplatnený cenou 0,065 €/kg

Otváracie hodiny

január, február a október – december

pondelok, utorok, štvrtok, piatok   7:00 – 15.00 hod.   /obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30 hod./

streda                                                 7.00 – 16.00 hod.   /obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30hod./

sobota                                                8.00 – 14.00 hod.   /obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30 hod./

nedeľa                                                zatvorené

marec – september

pondelok, utorok, štvrtok, piatok    7.00 – 15.00 hod.    /obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30 hod./

streda                                                  7.00 – 17.00 hod.     /obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30 hod./

sobota                                                 8.00 – 14.00 hod.     /obedňajšia prestávka 12:00 – 12.30 hod./

nedeľa                                                 zatvorené

Kompostovisko (areál bývalej čističky odpadových vôd) otvorené od soboty 1.4.2023:

utorok         13:00 – 17:00 hod.    

štvrtok        13:00 – 17:00 hod.   

sobota        08:00 – 14:00 hod.   

Malá obecná kompostáreň je počas zimného obdobia zatvorená.