Preskočiť na obsah

Sobášna matrika

Ladislava Šestáková

Matrikárka

matrika@poproc.sk 055/466 81 71

Jana Baníková

Zastupujúca matrikárka

Územný obvod matričného úradu Poproč: obec Poproč.

Uzavretie manželstva

K vybaveniu žiadosti o uzavretie manželstva /civilný aj cirkevný sobáš/ žiadateľ predloží nasledujúce doklady:

a) Občan Slovenskej republiky

 • rodný list,
 • platný občiansky preukaz,
 • rozvedená/ý – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
 • vdova/vdovec – úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho,
 • neplnoletá/ý – právoplatné rozhodnutie okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
 • trvalý pobyt mimo obce – zmocnenie na uzavretie manželstva, ktoré si vyžiada od matričného úradu príslušného podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

b) Cudzí štátny príslušník:

/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/

 • rodný list preložený súdnym prekladateľom,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o trvalom pobyte,
 • potvrdenie o osobnom stave /slobodný/á, rozvedený/á, vdovec /vdova,
 • doklad totožnosti /pas alebo občiansky preukaz s fotografiou/,
 • rozvedený – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
 • vdovec/vdova – úmrtný list,
 • v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov,
 • prítomnosť tlmočníka v prípade, že cudzinec nerozumie slovenskému jazyku slovom a písmom alebo čestné vyhlásenie, že rozumie slovenskému jazyku slovom a písmom.

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • doklad ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia),
 • v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov,
 • originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu, ktorý doklad vydal – APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci),
 • doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný – potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte,
 • preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom.

Všeobecne o matrike

Zákony a právne predpisy súvisiace s agendou matričného úradu:

 • Zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č.529/2011 Z.z, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov v znení neskorších predpisov.
 • Zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č.515/2003 Z.z..
 • Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch neskorších predpisov.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva, ak zákon NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matrika je verejná listina. Správa matrík – matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe zákona č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Územné obvody matričných úradov ustanovuje vyhláška MV SR č.529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných údajov v znení vyhlášky č.6/2003 Z. z..

Matričný úrad:

 • vedie matričné knihy – kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí a vydáva výpisy z nich – rodný list, sobášny list, úmrtný list
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonanie obradov uzavretia manželstva občianskou formou,
 • povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade,
 • povoľuje uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosti o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • posudzuje žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca,
 • vydáva potvrdenia o tom, že SR nevydáva potvrdenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma listy o prehliadke mŕtveho, vydáva úmrtné listy, potvrdzuje žiadosti o príspevok na pohreb,
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté,
 • vyhotovuje výpisy z matrík na plnenie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • prijíma žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastali v cudzine do Osobitnej matriky MV SR,
 • vybavuje zmeny mien a priezvisk v zmysle § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/,
 • prijíma žiadosti o opravu rodných čísiel.

Sobášna miestnosť

Ladislava Šestáková

Matrikárka

matrika@poproc.sk 055/466 81 71

Jana Baníková

Zastupujúca matrikárka

Sobášna sieň sa nachádza na prízemí Obecného úradu Poproč. Kapacita: 25  miest na sedenie.

Schválené sobášne dni: štvrtok a sobota (resp. podľa dohody)

Sobášiaci:

– Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce Poproč

– Ing. Ján Spišák, zástupca starostky obce Poproč a poslanec OZ Obce Poproč.

Správne poplatky: podľa zákona 145/1995 Z.z.