Preskočiť na obsah

Osobitná matrika

Ladislava Šestáková

Matrikárka

matrika@poproc.sk 055/466 81 71

Jana Baníková

Zastupujúca matrikárka

Územný obvod matričného úradu Poproč: obec Poproč.

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv /Legalizácia matričných dokumentov/ a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

K vybaveniu žiadateľ predloží:

a) zápis o narodení

 • zahraničný rodný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, v prípade, že sa jedná o fotokópiu rodného listu, je potrebné notárske overenie tohto dokumentu,
 • sobášny list rodičov /ak sú rodičia zosobášení/,
 • zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia,
 • v prípade ak je matka/otec dieťaťa rozvedená/ý, alebo vdova/vdovec – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela/ky,
 • slobodná matka – čestné vyhlásenie matky o stave a rodný list matky dieťaťa,
 • platný občiansky preukaz /cestovný pas/,
 • platný občiansky preukaz rodičov dieťaťa /štátneho občana SR/, prípadne cestovný pas /ak jeden z rodičov je cudzí štátny príslušník/,
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR,
 • splnomocnenie /ak sa zápis vykonáva napr. so starými rodičmi/.

b) zápis o uzavretí manželstva

 • zahraničný sobášny list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, v prípade, že sa jedná o fotokópiu rodného listu, je potrebné notárske overenie tohto dokumentu,
 • platný občiansky preukaz oboch snúbencov, ktorí uzavreli manželstvo /štátneho občana SR/, alebo cestovný pas /ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník/,
 • rodný list štátneho občana SR, ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník, tak rodný list preložený do SJ,
 • rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela /manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec,
 • dohoda o priezvisku spísaná na matričnom úrade za prítomnosti oboch snúbencov /ak táto dohoda nie je obsiahnutá v sobášnom liste vydanom cudzím štátom/,  
 • mená, priezviská, rodné čísla svedkov /ak boli svedkovia cudzinci, tak mená, priezviská a dátumy narodenia týchto svedkov,                 
 • prípadne iné doklady v závislosti od predložených dokladov a krajiny, ktorá doklady vydala, iné…

c) zápis o úmrtí

 • zahraničný úmrtný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, v prípade, že sa jedná o fotokópiu rodného listu, je potrebné notárske overenie tohto dokumentu,
 • občiansky preukaz /cestovný pas/ nebohého /ak nie je k dispozícii doklad totožnosti nebohého, tak potvrdenie alebo osvedčenie o štátnom občianstve/, 
 • rodný list, prípadne sobášny list nebohého,  
 • občiansky preukaz žiadateľa.

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Správny poplatok: Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky-10,– €

Informácie sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade !

Všeobecne o matrike

Zákony a právne predpisy súvisiace s agendou matričného úradu:

 • Zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č.529/2011 Z.z, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov v znení neskorších predpisov.
 • Zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č.515/2003 Z.z..
 • Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch neskorších predpisov.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva, ak zákon NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matrika je verejná listina. Správa matrík – matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe zákona č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Územné obvody matričných úradov ustanovuje vyhláška MV SR č.529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných údajov v znení vyhlášky č.6/2003 Z. z..

Matričný úrad:

 • vedie matričné knihy – kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí a vydáva výpisy z nich – rodný list, sobášny list, úmrtný list
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonanie obradov uzavretia manželstva občianskou formou,
 • povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade,
 • povoľuje uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosti o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • posudzuje žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca,
 • vydáva potvrdenia o tom, že SR nevydáva potvrdenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma listy o prehliadke mŕtveho, vydáva úmrtné listy, potvrdzuje žiadosti o príspevok na pohreb,
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté,
 • vyhotovuje výpisy z matrík na plnenie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • prijíma žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastali v cudzine do Osobitnej matriky MV SR,
 • vybavuje zmeny mien a priezvisk v zmysle § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/,
 • prijíma žiadosti o opravu rodných čísiel.