Preskočiť na obsah

VZN č.7-2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady