Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady