Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi