Preskočiť na obsah

Dodatok VZN č.7-2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady